Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan De Vrije Lansiers.

Prijzen

1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle vermelde prijzen van De Vrije Lansiers exclusief B.T.W. en in EUR.

Facturatie

2. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen.
3. Bij deeloffertes wordt er per afgerond onderdeel gefactureerd.
4. Bij opdrachten met een langere doorlooptijd dan een maand wordt er maandelijks en naar rato gefactureerd.
5. Bij akkoord op een onverdeelde offerte (totaalaanbieding) wordt bij aanvang van de opdracht 50% van het totaalbedrag gefactureerd. De factuur van het restbedrag volgt na afronding van de gehele opdracht.

Aansprakelijkheid en garantie

6. Bij onverhoopte geschillen over aansprakelijkheid en garantie verplichten zowel opdrachtgever als opdrachtnemer (De Vrije Lansiers) zich om in eerste instantie naar redelijkheid en billijkheid en in onderling overleg tot een passende oplossing te komen.
7. Op De Vrije Lansiers rust een inspanningverplichting en geen resultaatverplichting.
8. De Vrije Lansiers is niet aansprakelijk voor opgelopen schade of vertraging door derden.

 

 


  

Bel ons op 06-23 80 24 05
of stuur ons een mail 

 


Privacyverklaring

Privacyverklaring 

 

Net als jij vinden wij privacy belangrijk en willen wij ook dat er veilig met onze persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij spannen ons dan ook tot het uiterste in om veilig en verantwoord met jouw persoonsgegevens om te gaan.

 

Als je via het contactformulier op de website of rechtstreeks per mail of telefoon contact met De Vrije Lansiers hebt opgenomen en hieruit een afspraak, vervolgafspraak of opdracht volgt, zal De Vrije Lansiers uitsluitend dan je voor- en achternaam, emailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam opslaan voor correspondentiedoeleinden, die passend zijn bij een opdrachtnemer-opdrachtgever relatie. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor directe afhandeling van je contactverzoek en contact tijdens een lopende opdracht.

 

Je hebt het recht de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te laten verwijderen. Desgewenst en op jouw aangeven kunnen deze gegevens per direct of na afloop van de opdracht verwijderd worden. Niemand anders dan De Vrije Lansiers (Tim Bakker en Hilde Pruis) hebben toegang tot deze contactgegevens. Je gegevens worden bewaard op een beveiligde server waardoor de bescherming van je contactgegevens gegarandeerd is en je gegevens worden nooit aan derden verstrekt zonder je uitdrukkelijke toestemming of verzoek hiervoor (bijvoorbeeld een doorverwijzing of nieuwe opdracht). Je voor- en achternaam in combinatie met je telefoonnummer worden bewaard op een met vingerafdruk beveiligde telefoon. De Vrije Lansiers verwijdert contactgegevens die niet meer nodig zijn.

 

Voor de hosting van deze website en het beheer van de contactgegevens maakt De Vrije Lansiers gebruik van Yourhosting als verwerker. (Zie Verwerkersovereenkomst Yourhosting).